دانشگاه قم
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
پایاننامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
عنوان:
فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحهی 425-832)
استاد راهنما:
دکتر مهدی مقدسی نیا

نگارنده:
سمیه محمدی

زمستان 1393
تقديم به :
پدر و مادرم که ، همواره بزرگترین یاریگر و امیدبخش زندگی ام بوده اند
آنان که آفتاب مهرشان در آسمان قلبم
فروزان است
و هرگز غروب نخواهد کرد.
تشکر و قدردانی
« من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »
حمد و سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد. و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
و با سپاس فراوان:
از استاد ارجمند و گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی مقدسی نیا که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه، تقبّل نمودند.
و از خانواده ام، که در طی این پژوهش، تمام مشقّات و نا ملایمات را برایم هموار ساختند.
و در پایان از تمام اساتیدی که طی این سالیان اندیشیدن را به من آموختند، کمال تشکّر را دارم.
تقدير و تشکر :
باسپاس و قدردانی از تمامی کارشناسان و متخصصانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند :
سرکار خانم مژدهی (کتابدار بخش مرجع کتابخانه دانشگاه قم )
سرکار خانم بصیر (کتابدار بخش مرجع کتابخانهی آیت الله خامنه ای )
جناب آقای دکتر صادقیان (عضو هیأت علمی رشته تربیت بدنی دانشگاه قم )
سرکار خانم زمانی (رئیس هیئت بیسبال استان قم)
جناب آقای دکتر رزمی (عضوهیأت علمی رشته فیزیک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر پارسا (پزشک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر خوش گفتار (عضو هیأت علمی رشته مکانیک دانشگاه قم )
جناب آقای دکتر مؤیدی (عضو هیئت علمی رشته مکانیک دانشگاه قم)
جناب آقای دکتر کوهپیمایی (مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت)
جناب آقای دکتر عبداللهی (عضو هیئت علمی رشته برق موسسه آموزش عالی شهاب دانش)
جناب آقای دکتر کاری (عضو هیئت علمی رشته عمران دانشگاه صنعتی قم)
جناب آقای یزدان پناه (متخصص دانش فضایی )
جناب آقای کاپیتان سیف.
جناب آقای دکتر دهقانی (عضو هیأت علمی رشته عمران دانشگاه قم)
جناب آقای سالاری (کارشناس رشته ی شناوغواصی)
جناب آقای نوشابادی (کارشناس رشته ی اسکی)
جناب آقای بهرامی (رئیس هیئت فوتبال استان قم)
جناب آقای مهندس علایی و نوروزی (مسئولین اجرایی راه آهن استان قم)
جناب آقای علویون (رئیس هیئت گلف استان قم)
و با سپاس فراوان از فروشندگان و صاحبان حرف :
سرکار خانم برونی (مسئول باشگاه سوار کاری ماهان )
جناب آقای سرگرد حاج ابراهیمی (رئیس سازمان زرهی استان قم)
جناب آقای حاج حسینی (مدیر موسسه موسیقی نوا)
جناب آقای نادری (متخصص و فروشنده ماشین های بافندگی)
جناب آقای بیگدلی و قاسمی (متخصص و فروشنده ابزار ماهیگیری)
و نیز دوست عزیزم سرکار خانم صدیقه یوسف علی تبار که مرا در این امر یاری نمودند.
و سپاس فراوان و ویژه از دوست عزیزم، سرکار خانم معصومه آقازاده که با تلاش بی وقفه و بیدریغ در امر فتوشاپ پایان نامه مرا یاری نمودند.
و سایر عزیزانی که در نگارش این پایان نامه ما را یاری رساندند ونامشان از قلم افتاده است .
چکيده
روحی بعلبکی از برجسته ترین فرهنگ نویسان معاصر زبان عربی بوده است. وی در اثر ارزشمند خود به نام “المورد المرئی” واژگان و اصطلاحات تخصصی و کاربردی دنیای معاصر را در بیست و هشت بخش و به صورت مصور آورده است. بنا بر جامعیت و حوزه بندی های مختلف این فرهنگ لغت، ترجمه فارسی آن بیش از پیش ضروری مینماید و میتواند راهگشای دانشجویان و علاقهمندان به ترجمه قرار گیرد. ترجمه و معادل یابی اثر، با توجه به علمی – تخصصی بودن واژگان و اصطلاحات و با هدف کاربردی ساختن برابر واژه ها، به صورت کتابخانه ای – میدانی بوده است و مترجم در برخی موارد ناگزیر به ترجمهی آزاد شده است. در پایان مترجم بعد از نتیجهگیری به نقد و بررسی شکلی و محتوایی اثر پرداختهاست و کوشیده تا ضمن اشاره به اشکالات کتاب، ارزش این اثر را بیان نماید.

واژگان کلیدی: ترجمه، فرهنگ معاصر، المورد المرئی.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………9
1-1. مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………10
1-1-1. مکتب خلیل……………………………………………………………………..10
1-1-2. مکتب برمکی……………………………………………………………………10
1-1-3. مکتب جوهری………………………………………………………………….11
1-1-4. مکتب ابوعبید…………………………………………………………………..11
1-2. روحی بعلبکی……………………………………………………………………………………11
1-3. معرفی کتاب……………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: ترجمه ی فرهنگ المورد المرئی از ص 425-832………………..14
2-1. بخش حمل و نقل………………………………………………………………………………………………15
2-1-1. حمل و نقل زمینی…………………………………………………………………………..16
2-1-1-1. پی نوشت………………………………………………………………………71
2-1-2. حمل و نقل دریایی………………………………………………………………………….79
2-1-2-1. پی نوشت…………………………………………………………………….100
2-1-3. حمل و نقل هوایی…………………………………………………………………………108
2-1-3-1. پی نوشت……………………………………………………………………121
2-1-4. حمل و نقل فضایی……………………………………………………………………….127
2-1-4-1. پی نوشت……………………………………………………………………132
2-2. بخش تجهیزات اداری و دفتری……………………………………………………………………….133
2-2-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………….154
2-3. بخش موسیقی………………………………………………………………………………………………….162
2-3-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………….189
2-4. بخش سرگرمی های خلاقانه……………………………………………………………………………192
2-4-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..227
2-5. بخش ورزش……………………………………………………………………………………………………234
2-5-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..335
2-6. بخش بازی های داخلی………………………………………………………………………………….342
2-6-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..353
2-7. بخش ابزارهای سنجش و اندازه گیری…………………………………………………………..354
2-7-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..367
2-8. بخش دستگاه های نوری ( اُپتیکی)……………………………………………………………….370
2-8-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..379
2-9. بخش سلامتی و ایمنی…………………………………………………………………………………..380
2-9-1. پی نوشت……………………………………………………………………………………..389
2-10. بخش انرژی………………………………………………………………………………………………….391
2-10-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..436
2-11. بخش ماشین آلات سنگین………………………………………………………………………….456
2-11-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..471
2-12. بخش اسلحه و جنگ افزار……………………………………………………………………………472
2-12-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..499
2-13. بخش نمادها…………………………………………………………………………………………………507
2-13-1. پی نوشت…………………………………………………………………………………..526
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………530
پیشنهادات……………………………………………………………………………………532
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………533
مقدمه
فرهنگنویسی یا فرهنگنگاری یکی از حوزههای علم زبان شناسی است که به بررسی نحوهی نگارش فرهنگها و واژه پردازی میپردازد. فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت یا لغتنامه کتابی است که در آن معانی واژههای یک زبان معیّن با توضیحات مربوط به ریشهی شان، تلفّظشان، یا اطّلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری میشود.در اینجا این سول مطرح میشود که آیا فرهنگ واژگان همان دانشنامه است؟ پاسخ در نگاه اول اندکی دشوار به نظر میرسد اما باید گفت فرهنگ واژگان با دانشنامه (دایرة المعارف) تفاوت دارد. در یک واژه نامه معمولاً، به معنای واژهها اکتفا میشود و اطلاعات دیگری نظیر تاریخچه داده نمیشود. به علاوه در واژه نامهها فقط به واژههای عمومی یک زبان اشاره میشود و اسامی خاص (مانند نام مکان ها و اشخاص) کمتر نوشته میشود. با این حال مرز دقیقی بین واژهنامه و دانشنامه نمیتوان تعیین کرد و برخی کتابها مانند لغت نامهی دهخدا به نوعی در هر دو طبقه جای میگیرد.
پیشینه امر فرهنگنویسی در زبان عربی به سیزده قرن پیش میرسد. پس از تألیف نخستین فرهنگ1در قرن دوم هجری، فرهنگ نویسی عربی با اهتمام و جدّیت بسیاری دنبال شد به طوری که در سدهی چهارم هجری هشت فرهنگ عربی2 تألیف شده است و از این نظر آن قرن را عصر طلایی فرهنگ نگاری نامیده اند. پس از آن، تألیف فرهنگهای جدید در قرون دیگر تداوم داشت تا این که در نخستین سالهای سدهی پنجم هجری تألیف فرهنگ دوزبانهی عربی– فارسی آغاز شد. از آن زمان تا پیش از فرهنگهای جدید در زمان ما حدود صد و پنجاه کتاب به شکلها و هدفهای گوناگون پدید آمد.3
در میان این فرهنگ ها فرهنگ های مصور نیز پدید آمدند که برخی از آن ها به ترتیب الفبایی و برخی دیگر به ترتیب موضوعی نگاشته شده اند.
طرح موضوع:
یکی از فرهنگ لغتهای مصور عربی، کتاب “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی- فرهنگ نویس برجستهی لبنانی- است. این کتاب به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی بوده که در بیست و هشت بخش و در موضوعات گوناگون تألیف شده است. این بخشها عبارتند از :
علم ستاره شناسی، علم جغرافیا، زیستشناسی گیاهی، زیستشناسی جانوری، آناتومی انسان، زراعت، مهندسی معماری، منزل، لوازم خانه، باغبانی، ابزار آلات، لباس، زیورآلات، وسایل شخصی، ارتباطات، حمل ونقل، تجهیزات اداری و دفتری، موسیقی، سرگرمی های خلّاقانه، ورزش، بازی های داخلی، وسایل سنجش و اندازه گیری، دستگاه ها و تجهیزات نوری، سلامتی و ایمنی، انرژی، ماشین آلات سنگین، اسلحه و نمادها.
پژوهشگر در این پژوهش به ترجمه و معادلیابی واژگان عربی کتاب مذکور به زبان فارسی پرداخته است. از آنجایی که این فرهنگ لغت کاملاً تخصصی بوده و هدف از پژوهش حاضر نیز گزینش واژگان و اصطلاحات کاربردی نزد کارشناسان، متخصصان و صاحبان حرف بوده، به ترجمهی صرف اکتفا نکرده بلکه فراتر از آن، به معادل یابی دقیق واژگان پرداخته است. بعد از این کار پژوهشگر به بررسی و تحقیق واژگان و اصطلاحات عربی موجود در کتاب از لحاظ صحت و درستی واژگان، دقت نویسنده در انتخاب واژگان تخصصی مربوط به هر بخش، کاربردی بودن آنها، اشتباهات تایپی و تطبیق واژگان با معادل لاتینشان پرداخته است.
اهميت و ضرورت تحقيق:
با توجه به گسترش روزافزون همکاریهای علمی و اقتصادی میان محافل مختلف آکادمیک در جهان، ترجمه واژه نامهای مصور که بتواند تخصصیترین حوزهها را در خود جای دهد، یک ضرورت به شمار میرفت. پژوهشگر در این اثر بر آن است تا اگر شرکت یا مؤسسه یا نهادی درصدد برقراری ارتباطات اقتصادی یا علمی با یکی از محافل جهان عرب است، با استفاده از این اثر بتواند مقصود خود را به شکلی کاملاً روشن و شفاف بیان نماید، نه آنکه در یافتن برابر نهادههای عربی واژگان صرفا به حدس و گمان بسنده کند.
به گفتهی برخی صاحبنظران رشتههای فنی، در حالحاضر کشور ما به شکل گستردهای اقدام به صادرات نیروی کار و خدمات تخصصی مینماید و از آنجایی که بسیاری از این نیروهای متخصص از زبان عربی اطلاعی ندارند، در انتقال مقصود خویش دچار مشکل و معضل میشوند. به عنوان نمونه میتوان از بخش الکترونیک یاد کرد که مهندسان ایرانی هنگام تعامل و کار در شرکتهای عربی با مشکل انتقال مقصود مواجه میگردند.
در ادامه باید افزود که در آموزش زبان، یکی از رویکردها ESP (English for special purpose) است، این بدین معناست که اگر ما بخواهیم در راستای آموزش زبان عربی جهت اهداف خاصی بکوشیم و فقط لغات مربوط به رشته خاصی را به افراد آموزش دهیم ، ضروری است از واژه نامه هایی که واژگان هر رشته را به صورت مجزا از یکدیگر آورده است استفاده شود.که اثر دارای چنین ویژگی ای است. بنابراین ترجمهی چنین اثری به زبان فارسی بسیار ضروری مینماید ولی به علت حجم سنگین اثر، ترجمهی این فرهنگ از عهده ی یک نفر خارج بوده و در نتیجه ترجمهی کتاب به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن (از صفحهی 1 تا 421) را خانم معینی زاده انجام داده و قسمت دوم آن (از صفحهی 425 تا 832) را خانم محمدی انجام داده است.
همچنین در باب اهمیت این کتاب و ترجمهی آن به زبان فارسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– این فرهنگ جامع و غنی است که مشتمل بر 25 هزار اصطلاح معاصر در 600 موضوع و در 3500 تصویر و به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی در سال 2002 میلادی گردآوری شده است.
– میتوان گفت این فرهنگ در حقیقت در برگیرنده چهار فرهنگ لغت است.
– کتاب مذکور به تازهترین دستاوردهای حوزه‌های مختلف علمی و اصطلاحات صنعتی که در کتاب‌های فرهنگ نویسی دیگر دیده نمیشود، پرداخته است.
– تخصصی بودن و حوزه بندی‌های گوناگون این فرهنگ موجب گردیده تا پاسخگوی نیازهای رشته‌های مختلف باشد.
– ذکر اجزا و جزئیات هر ابزار و وسیله نیز از ویژگیهای منحصر به فرد این فرهنگ است.
– نویسنده در برخی از بخشها، سیر تاریخی تغییر وتحول را در برخی موضوعات به تصویر کشیدهاست. از جمله قسمت ادوات نگارشی و عکاسی در بخش ارتباطات، بخش لباس، اسلحه و موسیقی.
– درکتاب حاضر، تصاویر مربوط به هر رشته با جزئیات دقیق به صورت یکجا آورده شده و اجزای مربوط به آنمعادلیابی شده است. علاوه بر این، در برخی از بخشها یک سیستم یا یک چرخه به تصویر کشیدهشدهاست. که هیچ فرهنگ لغتی با این دقّت به این موضوع نپرداخته است. برای نمونه مراحل تولید برق از انرژی هستهای و انرژی خورشیدی و نیروگاه برقآبی، سیستم سلّولهای خورشیدی، مراحل تولید برق، چرخهی کار پالایشگاه، سیستم برقرسانی در منزل و سیستم خودکارسازی اداری (اتوماسیون اداری) به تصویر کشیده شده است.
سوال های تحقيق :
پژوهشگر در این پژوهش درصدد پاسخگویی به سوال های زیر است:
1-نویسنده در برابریابی تحت تأثیر کدام فرهنگستان است؟
2-آیا نویسنده به کاربردی بودن واژگان و اصطلاحات توجه نموده است؟
3-آیا ساختار واژگان تحت تأثیر ساختار لاتین آن است؟
فرضيه های تحقيق :
پس ازانجام ترجمه و دقت و رصد در واژگان انتخابی نویسنده پاسخ فرضیه ها به شرح زیر حاصل شد:
1- نویسنده در برابر یابی تا حد زیادی به اصطلاحات وضع شده از سوی فرهنگستان زبان عربی لبنان توجه داشته است.
2- نویسنده در برخی موارد صرفا به عربی سازی واژه تاکید داشته و توجهی به کاربرد یا عدم کاربرد آن در زبان عامه مردم توجه نکرده است.
3- در برخی موارد ساختار واژگان تحت تاثیر ساختار لاتین است.
سابقه و پيشينهی تحقيق:
شایان ذکر است که در مورد ترجمه فرهنگ “المورد المرئی” به زبان فارسی کتابی تدوین نشده است. علاوه بر این، فرهنگ مصور دیگری که همانند این کتاب به صورت مصور، چهار زبانه و جزئی نگر بوده و جامع رشته های مختلف باشد،تالیف نشده است.
– فرهنگ های مصور موجود که به زبان های عربی- فارسی بوده، صرفا محدود به یک سری موضوعات عمومی و غیر تخصصی است. برای نمونه می توان فرهنگ هایی که در برگیرنده تصاویر اجزای بدن انسان، تعدادی از پرندگان، وسایل نقلیه و مواردی از این دست اشاره کرد. درحالی که اثر پیش رو، حوزه های مختلف علوم را در خود جای داده است.
– در هیچ کدام از این فرهنگ ها موضوع بسامد واژگان در کتاب ها و اینترنت مورد بررسی قرار نگرفته است.
روش انجام کار :
– برای ترجمه و معادلیابی واژگان عربی این فرهنگ لغت، در ابتدا به فرهنگلغتهای عربی به فارسی عمومی از جمله فرهنگهای معاصر: المنجد لویس معلوف، فرهنگ معاصر عربی به فارسی آذرتاش آذرنوش، فرهنگ لاروس عربی به فارسی حمید طبیبیانو فرهنگ عربی به فارسی عبد النبی قیم مراجعه شده، و معادل فارسی هر لغت عربی از میان آنها استخراج شد.
– بسیاری از واژگان استفاده شده در کتاب، تخصصی بوده و فقط به حوزه های خاصی مربوط میشوند. از آنجایی که هر واژه در حوزه های مختلف، معانی خاص خود را دارد، پس از فرهنگهای عمومی به کتاب های مرجع واژه شناسی تخصصی هر رشته که عموماً انگلیسی به فارسی هستند، مراجعه شده و لغات استخراج شده با آن کتابها تطبیق داده شده و بررسی شدند.
– انتخاب فرهنگ لغات و واژه نامههای تخصصی که به عنوان مبدأ در نظر گرفته شدند، از طریق مشاوره با اساتید هر رشته و کارشناسان امر انجام گرفته و انتخاب منابع، تصادفی نبوده است .
– در مواردی که برای واژگان، معادلی در کتاب های مرجع در نظر گرفته نشده بود، و یا ترجمه ی تحت اللفظی آنها با معادل انگلیسی مطابقت نداشت، از واژه نامههای غیر از زبان انگلیسی استفاده میشد که از آن جمله میتوان به فرهنگ های موجود که به زبان فرانسوی هستند، اشاره کرد .
– بعد از بررسی واژهنامهها و کتابهای مرجع، برای روشنتر شدن برخی اصطلاحات تخصصی و ذکر توضیحاتی برای آن ها -در صورت لزوم- به کتابهای مرتبط با آن حوزه نیز مراجعه گردید. بدین ترتیب در نگارش این فرهنگ لغت، صرفا به واژه نامهها و کتابهای مرجع بسنده نشدهاست. به عنوان نمونه دربحث موتور توربوجت از قسمت حمل و نقل هوایی، پژوهشگر بعد از بررسی واژهنامههای فنی و هوانوردی مرتبط، به کتب تخصصی فارسیای که به این موضوع پرداخته باشد؛ از جمله: آشنایی با موتور توربوجت و میکروجت نوشتهی علیرضا علی حسینی، مراجعه کرده و با مطالعه آنها از صحت و دقت واژگان و اصطلاحات استخراج شده، مطمئن گشته است.
– بعد از مطالعه کتاب و اینترنت، نوبت به نظر کارشناسان امر میرسید. این کارشناسان که تعدادی از آنها اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف بوده و تعدادی دیگر در ادارات و سازمانها مشغول به فعالیت بودند. اساتید و کارشناسان در ابتدای امر، واژههای انتخاب شده را بررسی میکردند تا صحت برابری واژگان استخراج شده با واژگان کاربردی میان آنها مشخصگردد. کارشناسان و متخصصین با مطالعه واژگان آنها را تأیید میکردند و یا معادلی دیگر را مناسب میدیدند که به منظور هرچه کاملتر شدن ترجمهی این فرهنگ لغت،دیدگاه کارشناسان نیز ذکرگردیده است. همچنین از آنجایی که کارشناسان و متخصصان امر از پربسامدترینها و پراستفاده ترین واژگان سود میبرند، برای گزینش کلمات کاربردی کمک گرفته شدند و دیگر واژگان و معادل ها و توضیحات لغات به بخش توضیحات ارجاع داده شدهاند. ضمن آنکه خود کارشناسان نیز به عنوان معیاری برای تعیین واژگان مناسب در هر رشته هستند.
از جمله متخصصین و ارگان ها و سازمانهایی که بدین منظور به آنها مراجعه شده است، عبارت اند از:
اساتید محترم گروههای آموزشی دانشگاه قم، سازمان هواشناسی استان قم، سازمان جهاد کشاورزی استان قم، سازمان فنی و حرفه ای استان قم، اداره ی برق منطقهی دو قم، اتحادیهی عکاسان استان قم، گروه بازرگانی ماهان استان البرز، سازمان صدا و سیمای استان قم، دانشکدهی فنی و حرفه ای دخترانهی کریمه ی اهل بیت، سپاه علی بن ابی طالب (ع) استان قم، سازمان زرهی استان قم، آموزشگاه موسیقی نوا، راه آهن استان قم، دفتر کل هواپیمایی استان قم، ادارهی کل ورزش و جوانان استان قم، سالن ورزشی شهید حیدریان، باشگاه اسب سواری ماهان، دانشکدهی بهداشت استان قم، موسسهی آموزش عالی شهاب دانش، دانشگاه آزاد اسلامی استان قم.
لازم به ذکر است در برخی موارد علاوه بر مراجعه به کارشناسان، به صاحبان حرف نیز مراجعه شده است. مانند صنف عکاسان، لوازم الکترونیکی، کفّاش ها و درودگرها و…
البته اسامی تمامی عزیزانی که در این راه ما را یاری نمودند، در صفحهی تقدیر و تشکر ذکر شده است.
تنگناها و محدوديت های تحقيق:
– نبود منابع تخصصی مورد نیاز برای برخی از بخشها ازجمله: بخشهای اثاث منزل، زیورآلات، وسایل شخصی، ارتباطات، نمادها و تجهیزات اداری و دفتری. از این رو نگارنده بعد از مطالعهی فرهنگ لغتهای عمومی، برای معادل یابی دقیق آنها به جستجو در اینترنت و پژوهشهای میدانی پرداخته است.
– عدم دسترسی حضوری به برخی از متخصصین و کارشناسان ِبرخی از بخشها که منجر به ارتباط ایمیلی و تلفنی با آنهاشده است به ویژه حمل و نقل فضایی و دریایی در بخش حمل و نقل، قسمت پرده دوزی از بخش اثاث منزل.
– نبود فایل کتاب مذکور در اینترنت و تصویری کردن پایان نامه توسط نگارنده.
-کتاب مذکور به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی نوشته شده است. پژوهشگر برای افزودن معادلهای فارسی لغات، به دلیل کمبود جا با مشورت استاد راهنما مجبور به حذف زبان اسپانیا شد.
چند نکته درباره ی تنظيم معادل های فارسی:
– در ترجمه ی این فرهنگ، معادل کاربردی واژگان و اصطلاحات استخراج شده ملاک بوده و در صفحهی اصلی نگاشته شده است.
– میان معادل های مترادف، علامت ویرگول ( ، ) قرار داده شده است. مانند:
زلزال: زمین لرزه، زلزله
قنابل برکانیّة: تِفرا، بمب آتشفشانی
– کلمهی داخل ( ) معادل واژه ی ماقبل از خود میباشد.
– کلمهی داخل [ ] توضیحاتی پیرامون واژهی موردنظر هستند که به فهم معنای دقیق تر آن کمک مینمایند.
– برخی از واژگان که نیاز به توضیح و تفسیر بیشتری داشته اند و یا دارای مترادفات بیشتری بوده اند، و در صفحه ی اصلی امکان گنجاندن آن ها نبوده، توضیحات و مترادفات به بخش توضیحات ارجاع داده شده اند.
در این فصل از پژوهش سعی بر آن شده تا زمینهی آشنایی مختصری از مکاتب فرهنگهای لغت در ادبیات عربی، زندگینامهی منیر و روحی بعلبکی را در اختیار مخاطب قرار دهیم.
1-1. مکاتب
مکاتب فرهنگ های لغت در ادبیات عربی را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود که به شرح مختصری از آن می پردازیم:
1-1-1. مکتب خليل
خلیل بن احمد فراهیدی از بنیانگذاران لغت نامه های عربی است. او ترتیب ابجدی که عرب ها از فنیقی ها اقتباس کرده بودند را مردود شمرد و شیوهی نوینی در تنظیم حروف بر اساس مخارج صوتی اختراع کرد. فراهیدی کتاب “العین” را بر اساس نظام صوتی و آوایی تألیف کرده و به تعداد هر یک از حرفهای هجایی تقسیم نمود. شروع این تألیف از حرف (عین) است؛ زیرا از نظر وی حرف (عین) اولین حرف از حروف الفباست. پس از حرف (عین)، کتاب (حاء)، سپس (هاء) و تا آخرین حروف هجایی پیش میرود. از نمونههای این مکتب میتوان به کتاب العین فراهیدی، کتاب البارع ابوعلی قالی و کتاب المحیط اثر صاحب بن عباد اشاره کرد.
1-1-2. مکتب برمکی
مکتب برمکی به معنای ترتیب و تنظیم ریشهی واژهها در لغت نامهها بر اساس حروف الفباست. ابوعمر شیبانی از پیشتازان این مکتب محسوب میشود. البته او در ترتیب واژهها فقط به حروف اول از ریشهی هر واژه پایبند بود و به دیگر حروف واژه در ترتیب بندی آنها اعتنا نمیکرد. پیشتاز واقعی این مکتب امام برمکی بود. وی کتاب صحاح جوهری را با ترتیب و تنظیم جدیدی مطابق حرف اول ریشه و دیگر حروف اصلی هر یک از واژهها بر اساس حروف الفبا تحریر کرد. بدین واسطه او مبتکر شیوهی ترتیب هجائی لغت نامه بر اساس همهی حروف اصلی ریشه ی هر واژه است.از نمونههای این مکتب میتوان کتاب الجیم از امام شیبانی، جمهرة اللغة از ابن درید أزدی، مقاييس اللغة اثر ابن فارس و اساس البلاغة از زمخشری را نام برد.
1-1-3. مکتب جوهری
پیش آهنگ این مکتب امام جوهری است. جوهری شیوهی خود را بر اساس تنظیم حروف هجا (روش الفبایی) ریشهی هر واژه تنظیم مینماید. ولیکن بدل از حرف اول اصلی واژه حرف آخر را مبنای ترتیب کتاب خویش قرار میدهد. صحاح جوهری، لسان العرب از ابنمنظور و قاموس المحیط فیروزآبادی از نمونه های بارز این مکتب محسوب میشوند.
1-1-4. مکتب ابوعبيد
اساس این مکتب، نگارش و گردآوری فرهنگ لغت مبتنی بر موضوعات میباشد. در گام اول این مکتب، رسالههای کوچک و پراکندهای که هریک از آنها به موضوعی اعم از انسان یا طبیعت یا حیوانات و یا نباتات مرتبط بود، پدیدار شد. و واژههای مربوط به این موضوعات اعم از صفات، افعال، امثال و اشعار در قالب فرهنگ لغت جمع آوری شد. از نمونهی این کتابها، کتاب الخیل از اصمعی، کتاب المطر انصاری، کتاب الغریب المصنف اثر ابو عبید و کتاب الألفاظ از ابن سکیت است.4
1-2.روحی بعلبکی
روحی بعلبکی، استاد حقوق بشر و حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه لبنان، دبیر کل سابق اتحادیه نویسندگان عرب و دبیر کل پیشین اتحادیه نویسندگان لبنانی است. وی عضویت کمیتهی بررسی پایان نامه های دکتری رشته های حقوق بشر را در مرکز بین المللی مطالعات حقوق جزا در ایتالیا را نیز در کارنامه دارد. او ریاست کرسی لبنان در مجمع بین المللی حقوق بشر لندن در حوزه ی علوم جنایی را عهده دار است. همچنین عضویت در انجمن مطالعات خاورمیانه در ایالت آریزونای آمریکا از دیگر سوابق این استاد میباشد.
پدر وی منیر بعلبکی، نیز از جمله فرهنگ نویسان به نام در زبان عربی است که به سال 1918 میلادی در بیروت دیده به جهان گشود. وی اصالتاً اهل شهر بعلبک است. وی در سال 1938 در رشته ی ادبیات عربی و تاریخ اسلام از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل شد. تحصیلات دانشگاهی وی در رشته زبان انگلیسی نبود؛ ولی با وجود این در این عرصه موفقیت های چشمگیری را به دست آورد. پس از آن به عنوان استاد در دانشگاه آمریکایی بیروت مشغول به کار شد و پس ز آن راهی عراق گردید تا در یکی از دانشگاه های این کشور ادامه تحصیل دهد. منیر بعلبکی با همکاری دوست خود بهیج عثمان انتشارات دارالعلم للملایین را در سال 1945 بنیان نهاد. پس از ایشان، ریاست آن را فرزند ایشان روحی بعلبکی و طارف بهیج عثمان به صورت دوره ای عهده دار شدند. منیر بعلبکی جوایز فراوانی کسب کرده است که از آن جمله می توان به جایزه ی سعید عقل و جایزه ی موسسه کویتی پیشرفت علمی اشاره کرد. وی عضو فرهنگستان زبان عربی قاهره بوده و کتاب های زیادی را تألیف کرده و آثار زیادی را ترجمه نموده است. که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
قاموس المورد، موسوعه ی المورد، ترجمه ی کتاب اسلام و عرب از روم لاندو، ترجمهکتاب بینوایان و گوژپشت نوتردام از ویکتورهوگو، ترجمه ی کتاب اولیور تویست از چارلز دیکنز، ترجمه ی کتاب پیر مرد و دریا و وداع با اسلحه از ارنست همینگوی و…
پسر نیز به شیوه ی پدر و در راه او قدم گزارده و وی نیز از جمله فرهنگ نویسان برجستهی معاصر عرب میباشد که فرهنگ های لغت مختلفی تألیف کرده است. از جمله مهمترین کتاب های وی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
المورد (عربی – انگلیسی)، المورد الوسیط (عربی – انگلیسی)، المورد القریب (عربی – انگلیسی)، المورد الصغیر (عربی – انگلیسی)، المورد المصور للطلّاب (انگلیسی – انگلیسی – عربی)، المورد الثّلاثی (عربی – انگلیسی – فرانسوی)، المورد (عربی – آلمانی)، المورد (عربی – ایتالیایی)، المورد (عربی – اسپانیایی).
که در این میان برجسته ترین اثر وی فرهنگ لغت مصور ” المورد المرئی” می باشد که در سال 2002 میلادی به چهار زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی نگاشته شده است.
1-3. معرفی کتاب
نگارندگان اصلی این کتاب اَرین آرچمبور و جان کُلود کوربِل هستند که با همکاری مؤسسات، شرکت های متعدد متخصصین، اصطلاح شناسان و مترجمان زیادی به نگارش این فرهنگ پرداخته اند. از جمله آن ها عبارتند از:
شرکت هوایی کانادا، شرکت بلک اَند دِکِر، شرکت سامسونت، بانک لغات سیاسی کانادا، شرکت نفتی بریتانیایی، رودریگِز سن تیِری ناوالی، پیِر اولیویِر دِکور.
این کتاب در اصل به چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی، آلمانی است که نگارنده ی بخش عربی، زبان آلمانی را حذف کرده و زبان عربی را به آن افزوده است. این فرهنگ در جولای 2000 میلادی توسط اسکولاستیک و در سال 2002 میلادی توسط فایر فولای بوکس به چاپ رسیده است.

بخش حمل و نقل

حمل و نقل زمينی

Almored-AL Mareei\حمل و نقل زمینی
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)

2-1-1-1. پی نوشت
1- اتومبیل با درب پشت ، اتومبیلی که به جای صندوق عقب دریچه آویخته ای دارد.
2- ورشویی کشویی شیشه، ابزار زینتی کشویی شیشه .
3- وسیله ای است که توسط آن می توان صندلی را به جلو عقب برد تا بدینوسیله فضای مناسب برای راننده حاصل گردد .
4- چراغ بنزین، لامپ اخطار کاهش بنزین باک، چراغ هشدار دهنده کاهش سوخت .
5- چراغ اخطار باتری، نشان دهنده وضعیت (میزان) شارژ باتری .
6- لامپ اخطار نور بالا .
7- نشان دهنده وضعیت کمربند ایمنی .
8- نوعی ترمز که در آن دیسک ها به چهارچوبی که در مقابل دیسک های ضمیمه به اکسل دورانی و یا در مقابل سطح داخلی هوزینگ دورانی پرس میشوند، متصل میشود .
9- سیلندر ترمز دیسکی، لنت گیر ترمز، پوشش صفحه ترمز .
10- لقمه ترمز، لایی ترمز، بالشتک ترمز .
11- صفحه بست، طبق .
12- تایر رادیال تسمه دار، لاستیک رادیال بافت تسمه ای .
13- تایر رادیال، تایر شعاعی .
14- چرخ فلزی ای که تایر روی آن سوار میشود .
15- موتور احتراق درونی که مخلوطی از هوا و بخار بنزین را منزله سوخت بکار می گیرد .
16- چند راهه ورودی، منیفولد هوا، منیفولد بنزین، پنجه ورودی .
17- تنظیم زمان رساندن جریان برق از دلکو به شمع .
18- فلکه تسمه، پولی .
19- پیچ کارتر، پیچ روغن ریز .
20- مخزن روغن، سینی کارتر .
21- چندراهه تخلیه و خروج دود، منیفولد اگزوز .
22- سرپوش سرسیلندرها .
23- دلکو یا تقسیم کننده جریان برق وسیله ای است در خودرو که مدار بین باطری و کویل را باز و بسته می کند .همچنین وظیفه دیگر دلکو این است که جریان های فشار قوی را بوسیله روتور و درپوش دلکو در زمان معین به شمع مربوط می سازد .
24- موتور در خودرو مولد قدرت است که چرخ ها را می چرخاند و خودرو را به حرکت وامی دارد. سوخت در داخل موتور محترق میگردد و احتراق بنزین در درون موتور فشار بالایی را در اتاق احتراق موتور بوجود می آورد. این فشار بالا پیستون ها را به حرکت در می آورد و حرکت آن توسط شاتون (دسته پیستون) به میل لنگ موتور انتقال می یابد بدین ترتیب میل لنگ چرخانیده می شود و حرکت دورانی آن توسط دستگاه انتقال قدرت به چرخ ها گسیل شده و نهایتا چرخ ها به گردش می آیند و خودرو حرکت می کند .
25- ترکیب هوا و بنزین .
26- موتور احتراق درونی که بر اساس چرخه ترمودینامیکی عملیاتی می شود و در آن نسبت تراکم شارژ هوا بقدر کفایت بالا است تا سوخت تزریق شده به محفظه احتراق مشتعل سازد.
27- موتور جابجائی مثبت که در آن چرخه ترمودینامیک در یک مکانیسمی که تماما دورانی است به اجرا در می آید .
28- وسیله ای است که بر سر سیلندر وسیله نقلیه بنزینی پیچ می شود و توسط آن مخلوط بنزین و هوا بوسیله جرقه الکتریکی محترق می گردد .
29- چندراهه تخلیه و خروج دود، منیفولد اگزوز .
30- منیفولد هوا، منیفولد بنزین، پنجه ورودی .
31- وسیله ای که حجم معینی آب را در تماس نزدیک با حجم مقداری از هوا نگه می دارد تا بدینوسیله انتقال حرارت از آب به هوا به سرعت و بخوبی امکان پذیر گردد .
32- چندراهه تخلیه و خروج دود، منیفولد اگزوز .
33- کاتالیتیک کانورتر، فیلتر شیمیایی که به لوله اگزوز وصل است و برای کم کردن آلودگی هوا، دود ماشین را پالایش می کند .
34- محل اتصال وایر (سیم) شمع .
35- الکترودکناری، الکترود منفی، الکترود بدنه .
36- منبع برق، اکومولاتور .
37- صفحه جداکننده بین دو صفحه مثبت و منفی .
38- دستگاه خنک کننده، یخچال .
39- سوراخ میله که میله های نرده کامیون را در آن فرو می کنند .
40- دوشاخه فرمان .
41- سطح صیقل کاری شده برای کاهش مقاومت هوا .
42- سیلندر ترمز دیسکی؛ دوشاخه ترمز که سر آن لاستیک دارد و بر چرخ فشار وارد می آورد .
43- عامل کاهش برآی؛ دستگاهی که مانع بالارفتن و اوج گرفتن موتور می شود .
44- وسیله اختلاط سوخت و هوا .
45- کاپوت صیقل کاری شده برای کاهش مقاومت هوا .
46- چرخ دندانه دار زنجیر .
47- میله تنظیم ارتفاع صندلی .
48- اتاقک چرخدار که کامیون یا اتومبیل آن را به دنبال خود می کشد .
49- جک بالابر روغنی .
50- اتومبیل دارای رختخواب و یخچال و دستشویی و غیره ویژه سفرهای تفریحی .
51- دو طرف خاکی جاده .
52- یکی از لایه های تشکیل دهنده روسازی راه که روی لایه زیراساس قرار می گیردو از مصالح با کیفیت مناسب تشکیل می شود. به نحوی که اهدافی چون توزیع بارهای وارد بر روسازی،زهکشی و مقابله با تاثیرات یخبندان را برآورده سازد. این لایه معمولا از مصالح دانه ای مثل سنگ شکسته، شن شکسته، سرباره شکسته یا ترکیبی از این مصالح تشکیل می شود .
53- لایه پی یا لایه زیراساس، از مصالح دانه ای اصلاح شده یا اصلاح نشده یا خاک اصلاح شده با افزودنی مناسب تشکیل شده است. مصالح این لایه باید از کیفیت بسیار بهتری از خاک بستر روسازی برخوردار باشد .
54- بستر روسازی، بستر پی؛ زمینی که به منظور روسازی کوبیده و آماده شده است و سطح فوقانی آن، بستر روسازی خواهدبود .
55- اتصال و ارتباط دو یا چند بزرگراه در سطوح جدا از یکدیگر را تقاطع یا گذرگاه غیر همسطح می گویند .
56- هرگاه دو شاهراه یکدیگر را قطع کنند و حجم ترافیکی که عمل گردش به چپ را انجام می دهند، چندان زیاد نباشد،از این نوع تقاطع استفاده می شود .
57- بلوار خاکی وسط آزادراه، رفیوژ ؛ حد فاصل لبه های داخلی سواره روها در راههای جداشده، میانه نامیده می شود.میانه راه جهت جداسازی دو جهت جریان ترافیک مخالف، توسعه راه، افزایش خطوط عبور در آینده، به حداقل رساندن اثرات تابش نور چراغ های مقابل در شب و… می باشد .
58- خطوط عبوری اصلی، باندهای اصلی .
59- شیبراهه ، قطعه راه شیبدار اتصالی به مسیر اصلی .
60- پایه ی کناری؛ تکیه گاه؛ عضو نسبتا حجیم سازه ای که معمولا از جنس بتن می باشد و در انتهای پل یا قوس قرار دارد. وظیفه کوله پشتیبانی یا مهار پل یا قوس در مقابل حرکت می باشد.
61- پل قوسی با عبورگاه پایین تر از قوس .
62- پل قوسی عرشه ای، پل قوسی با عبورگاه بالاتر از قوس .
63- پل قوسی ای که گذر عابر پیاده در آن در یک ارتفاع نیمه راه بین قاعده و تاج آن جریان پیدا می کند .
64- پلی که در آن عبورگاه از طریق یک سری عناصر آویخته قائم به کابل اصلی یکسره متکی بر پایه ها، متصل و آویخته است .
65- پایه ی کناری؛ تکیه گاه؛ عضو نسبتا حجیم سازه ای که معمولا از جنس بتن می باشد و در انتهای پل یا قوس قرار دارد. وظیفه کوله پشتیبانی یا مهار پل یا قوس در مقابل حرکت می باشد.
66- بلوک بتنی حجیمی که در زمین دفن می کنند تا به عنوان تکیه گاه انتهایی پل، کابل پل معلق به آن مهار شود .
67- پل کابلی که در کابل ها مستقیما عرشه را به پایه های مرکزی متصل می کنند. در این نوع پل بر خلاف پل معلق عناصر آویز قائم وجود ندارد .
68- پل کابلی ترکه ای که در آن کابل های نگهدارنده عرشه، به صورت شعاعی به پایه مرکزی متصل می شوند.
69- پل کابلی ترکه ای که در آن کابل های نگهدارنده عرشه، به صورت موازی به پایه مرکزی متصل می شوند .
70- پل وزنه ای تک لنگه، پل باسکولی (قپانی) تک دهانه .
71- نوعی پل متحرک و موقتی از قطعات پیش ساخته شده .
72- پل وزنه ای دو لنگه، پل باسکولی (قپانی) دو دهانه .
73- لکوموتیو، واحد محرک قطار می باشد که باید نیروی کششی لازم جهت غلبه بر نیروهای مقاوم حرکت قطار را تامین کند. لکوموتیوها شامل انواع مختلفی نظیر بخاری، توربینی، دیزلی،دیزل-الکتریک و برقی (الکتریکی) می باشند. در لکوموتیوهای برقی قدرت مورد نیاز لکوموتیو، در منبع تولید قدرتی که در خارج لکوموتیو است، تهیه و از طریق خطوط انتقال قدرت به شبکه ریلی و نهایتا لکوموتیو رسانده می شود .
74- قلاب اتوماتیک کشش؛ برای اتصال و انفصال وسائط نقلیه ریلی تشکیل دهنده ی قطارها به یکدیگر و جهت انتقال نیروهای فی ما بین آنها از قلاب کشش استفاده می شود .
75- نرده ی جلوی لکوموتیو که اشیاء روی ریل را به کنار پرتاب می کند .
76- واگن درجه دو، واگن سالنی .
77- واگن کوپه ای، واگن درجه یک .
78- جدول برنامه حرکت قطارها .
79- سپر آخر خط واگن و لکوموتیو .
80- ایستگاه کار مانوری، محوطه تعمیرگاه راه آهن؛ در ایستگاه های مانوری تپه دار، عملیاتی از جمله: تعویض لکوموتیوها، قبول و اعزام قطارهای عبوری بدون مانور، تعویض رانندگان و ترمزبانان، تفکیک کانتینرها، سرویس دهی لکوموتیوها، بازدید آلات نقاله، تفکیک واگن ها،شستشو و تعمیر واگن ها وغیره انجام می پذیرد .
81- منطقه تقسیم مسیر قطارها، گروه خط مانور قطارها، منطقه فنی، منطقه کار .
82- محوطه قبول بارهای رسیده، خط قبول .
83- گذرگاه زیرزمینی عابر پیاده .
84- چوب بستی که بر فراز خط آهن نصب می شود و برای بارگیری و یا نصب علائم راهنمایی از آن استفاده می شود .
85- میخی که با آن ریل راه آهن را به تراورس می کوبند .
86- اجزاء فولادی که جهت اتصال انتهای ریل ها به همدیگر و نگهداشتن آنها به طور دقیق، یکسان و محکم به کار می روند .
87- کلید کنترل از راه دور، سوزن تغییر خط (انشعاب ریل) از راه دور .
88- دستگاه محرکه سوزن .
89- تغییر دستی ریل های سوزن .
90- ریل هادی جهت بردن طوقه چرخ ها بر روی ریل اصلی .
91- لکوموتیو دیزل-الکتریک؛ لکوموتیو واحد محرک قطار می باشد که باید نیروی کششی لازم جهت غلبه بر نیروهای مقاوم حرکت قطار را تامین کند. لکوموتیوها شامل انواع مختلفی نظیر بخاری، توربینی، ذیزلی،دیزل-الکتریک و برقی(الکتریکی) می باشند. لکوموتیو های دیزل الکتریکی اساساً در راه آهن های سراسری و بین شهری مورد استفاده قرار می گیرد. لکوموتیوهای موجود در راه آهن ایران عمدتاً از این نوع می باشد .
92- شامل وسایل کنترلی مانند فرمان رگلاتور، ترمزهای سه دنده مخصوص لکوموتیو و شش دنده برای قطار، کلیدها و نشان دهنده ها می باشد .
93- سر جفتگر، کله گاوی قلاب اتوماتیک؛ برای اتصال و انفصال وسائط نقلیه ریلی تشکیل دهنده ی قطارها به یکدیگر و جهت انتقال نیروهای فی ما بین آنها از قلاب کشش استفاده می شود .
94- نرده ی جلوی لکوموتیو که اشیاء روی ریل را به کنار پرتاب می کند .
95- برای جلوگیری از لغزندگی و درجازدن چرخ ها چند جعبه مخصوص شن و ماسه در چهار طرف بوژی ها نصب شده است .
96- مصرف اصلی مخزن هوای فشرده در سیستم ترمز لکوموتیو می باشد .
97- بوژی وسائط نقلیه ریلی، سازه ای فلزی است که بدنه اصلی واگن ها یا لکوموتیوها برروی آن قرار گرفته و بر روی ریل حرکت می کند. بوژی شامل اجزاء اصلی : چرخ-محورها،جعبه یاتاقان سر محور، قاب بوژی، گهواره بوژی، سیستم تعلیق و…می باشد .
98- سر جفتگر، کله گاوی قلاب اتوماتیک؛ برای اتصال و انفصال وسائط نقلیه ریلی تشکیل دهندهی قطارها به یکدیگر و جهت انتقال نیروهای فی ما بین آنها از قلاب کشش استفاده می شود .
99- تقاطع همسطح ریلی – جاده ای .
100- واگن کف قیف دار سوخت، واگن تخلیه از زیر سوخت .
101- واگن تخلیه قیفی شن کش، واگن ته ریز سنگ معدن (شن کش) .
102- واگن دوش بری، واگن حمل یدک و دیگر وسایل نقلیه .
103- آخرین واگن یک قطار باری که دارای آشپزخانه و امکانات استراحت برای مأمورین قطار می باشد. امروزه این نوع واگن منسوخ شده است .
حمل و نقل دريايی
Almored-AL Mareei\حمل ونقل دریایی
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)
2-1-2-1. پی نوشت
1- منظور از تجهيزات، بکسل ها و طناب ها، سيم ها، خفتهای پيچی و ساير وسائی که از آنها برای نگهداری و حمايت دکلها و ساير اسکلتهای روی پلها استفاده می شود، می باشد .
2- دیرک افقی دکل، تيرچه افقی، تیر عرضی، تیر فرعی .
3- ميله ای مايل در بالای عقب دکل جهت بالابردن پرچم، بازوی نگهدارنده .
4- بازوی نگهدار بادبان، میله افقی، تیرچه (دیرک) افقی نگهدار بادبان، تیر افقی که برای آویزان کردن بادبان مورد استفاده قرار می گیرد .
5- دومین دکل کشتی از عرشه .
6- طناب مهار طولی، طناب مهار کشتی، کابل یا طناب سنگین برای مهار و نگهداری دکل کشتی .
7- دیرک بزرگی کهقیمت: تومان


پاسخی بگذارید