پایان نامه ها

c (3875)

دانشگاه قم دانشکده ادبیات وعلوم انسانی پایاننامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی عنوان: فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحهی 425-832) استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3865)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب سید حسن موسوی تبار دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتراي حرفه اي / دکتري تخصصی / در رشته حقوق خصوصی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3876)

پردیس دانشگاهی پایان‌نامه کارشناسی ارشد بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR از مونا داودبیگی استاد راهنما دکتر محمدتقی اکبری شهریور 1392 پردیس دانشگاهی گروه زیست شناسی ژنتیک عنوان بررسی تنوع ژنتیکی اقوام Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3866)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (MA) رشته حقوق خصوصي- « شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه » استاد راهنما : آقاي دكتر باقي زاده استاد مشاور Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3846)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصی – مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی استاد مشاور: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3857)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A) عنوان : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران استاد راهنما : دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی دانشجو: آفاق Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3847)

دانشکده اصول الدین واحد قم گروه فقه و حقوق اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری استاد راهنما : دکتر محمد جواد حیدری خراسانی دانشجو : صدیقه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3858)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش حقوق خصوصی عنوان حدود مسئوولیت پزشک خانواده استاد راهنما: ماشاءاله بناء نیاسری استاد مشاور: دکتر اصغر پورشمس نگارش: محمدجعفری اشکاوندی بهار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3848)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد استاد راهنما دکتر امیر خواجه زاده استاد مشاور دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (3859)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش بینالملل موضوع حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل Read more…

By 92, ago